City

Sjednice vijeća

1. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2020. godini

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Klasa: 021-05/20-01/1 
Urbroj: 2171-02-20-1 
Bale, 25.02.2020.

Na temelju članka 70. i 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 06. ožujka 2020. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća u 2019.godini
2. Prezentacija elaborata Valorizacije tvrđave Benedetto
3. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za prodaju nekretnina
4. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskoj čestici u vlasništvu Općine Bale
6. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bale-Comune di Valle
7. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle
8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika u 2020. godinu
9. Plan manifestacija za 2020.godinu
10. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Bale za 2019. godinu
11. Donošenje Odluke o donošenju smjernica za razvoj sustava civilne zaštite na području općine Bale za period od 2020. do 2023. godine
12. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bale za 2020. godinu
13. Izmjene i dopune Plana zaštite od požara općine Bale
14. Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine Bale za 2020.godinu
15. Izvješća o stanju zaštite od požara općine Bale za 2019. godinu
16. Izvješće o radu načelnika Općine Bale za razdoblje srpanj – prosinac 2019.
17. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti za izdavanje jamstva Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj i Područnoj vatrogasnoj zajednici Rovinj kod poslovne banke
18. Vijećnička pitanja

Predsjednik: 
Vedran Šetić