City

Sjednice vijeća

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/22-01/45
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-22-1
Bale-Valle, 05.10.2022.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 11.10.2022. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18:00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1.    Prezentacija Turističkog područja Skvačota
2.    Prihvaćanje zapisnika sa 09.sjednice Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
3.    Donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna  Općine Bale za 2022. godinu.
4.    Donošenje Prvih  Izmjena i dopuna Proračuna  Općine Bale za 2022. godinu s izmjenama i dopunama pripadajućih Programa
5.     Donošenje Odluke  o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale
6.    Donošenje Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Bale
7.    Donošenje Odluke o kupnji nekretnina
8.    Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Bale
9.    Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
10.    Izvješće o radu općinskog načelnika za siječanj-lipanj 2022.
11.    Razmatranje zahtjeva Ane Grabovac za isplatu novčane naknade za rođenje djeteta
12.    Vijećnička pitanja                                                                                                                                                          

PREDSJEDNIK                    
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić