City

Sjednice vijeća

11. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
KLASA/CLASSE: 021-05/22-01/51
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-22-1
Bale-Valle, 07.11.2022. 

Na temelju stavka 2. članka 71. i 74.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
11. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 10.11.2022. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1.    Donošenje Zaključka o sklapanju sudske nagodbe 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
Vedran Šetić

Molimo vijećnike da prisustvuju sazvanoj sjednici. Eventualnu spriječenost javiti na tel.052/824-303.