City

Sjednice vijeća

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA 
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/23-01/02
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-23-1
Bale-Valle, 27.02.2023.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 09. ožujka 2023. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

  
1.    Prihvaćanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
2.    Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote
3.    Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „San Polo - Colone“
4.    Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
5.    Donošene Odluke o odabiru najpovoljnije ponude povodom natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale
6.    Donošenje Odluke o donošenju demografskih mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji
7.    Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaj za osnivanje prava građenja za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji
8.    Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
9.    Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu
10.    Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
11.    Donošenje Odluke o dopuni Odluke o plaći i drugim pravima Načelnika i njegovog zamjenika iz radnog odnosa
12.    Donošenje Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
13.    Donošenje Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima o dopuni Odluke za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale-Comune di Valle
14.    Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstva od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle za 2022.godinu
15.    Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle za 2023.godinu
16.    Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području  općine Bale-Valle za 2022. godinu 
17.    Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Bale-Valle za 2023. godinu
18.    Izvješća o stanju zaštite od požara općine Bale-Valle za 2022. godinu
19.    Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine Bale-Valle za 2023.godinu
20.    Donošenje Odluke  o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara
21.    Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Bale-Valle za 2023. godinu
22.    Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić