City

Sjednice vijeća

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale - Comune di Valle

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA 
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/23-01/15
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-23-1
Bale-Valle, 05.04.2023.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 13.04.2023. godine u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 13.sjednice 
2. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. za 2022. godinu
3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva FORT FORNO d.o.o. za 2022. godinu
4. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Bale za 2022. godinu
5. Izvješće o radu Davatelja javne usluge za 2022. godinu na području općine Bale – Valle
6. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Bale-Comune di Valle za razdoblje srpanj – prosinac 2022.
7. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u proračunu Općine Bale-Comune di Valle za mjesec prosinac 2022. godine
8. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022.godinu sa pripadajućim Programima javnih potreba
9. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2022.godinu
10. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju nekretnina
11. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na drugom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Bale-Valle
12. Plan davanja koncesija na području općine Bale-Valle za 2023. godinu
13. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Bale-Valle
14. Donošenje Odluke o dodjeli općinskih javnih priznanja i počasti za 2022. godinu
15. Vijećnička pitanja                                                                                                                                                          

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić