City

Sjednice vijeća

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale - Comune di Valle

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA 
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/23-01/31
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-23-1
Bale-Valle, 30.06.2023.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 10.07.2023. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 19,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1.    Prihvaćanje zapisnika sa 14.sjednice 
2.    Prijedlog Prvih  Izmjena i dopuna Proračuna  Općine Bale za 2023. godinu s prvim Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba
3.    Donošene Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju nekretnina
4.    Donošenje Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina
5.    Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br.6535/4 k.o.Bale 
6.    Donošenje Odluke o najpovoljnijim ponuditeljima za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Bale radi izgradnje obiteljske kuće
7.    Donošenje Odluke o prihvaćanju namjenske donacije
8.    Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističkog punkta Skvačota
9.    Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić