City

Sjednice vijeća

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale - Comune di Valle

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA 
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/23-01/36
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-23-1
Bale-Valle, 29.09.2023.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati u četvrtak dana 05.10.2023. godine u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale,  s početkom u 18:30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 15.sjednice 
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bale za 2023. godinu s izvješćima Programa javnih potreba
3. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Bale za III. kvartal 2023
4. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina
5. Donošenje Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina
6. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 6562/1 k.o.Bale 
7. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bale
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnijih  ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Bale-Valle od 14.11.2022.
10.    Izvješće o radu  općinskog načelnika Općine Bale-Comune di Valle za razdoblje siječanj – lipanj 2023.
11.    Donošenje Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za područje općine Bale-Valle
12.    Donošenje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje općine Bale-Valle
13.    Vijećnička pitanja                                                                                       

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić