City

Sjednice vijeća

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale - Comune di Valle

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA 
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/23-01/45
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-23-1
Bale-Valle, 02.12.2023.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati u četvrtak dana 14.12.2023. godine u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale, s početkom u 18:30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1.    Prihvaćanje zapisnika sa 16.sjednice 
2.    Plan rada i financijski plan poslovanja trgovačkog društva Forlanette d.o.o. za 2024.godinu
3.    Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2023.godinu sa pripadajućim izmjenama i dopunama Programa
4.    Prijedlog Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2024.godinu sa projekcijom za 2025. i 2026.godinu sa pripadajućim Programima
5.    Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Bale za 2024.godinu
6.    Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu u Općini Bale- Comune di Valle
7.    Donošenje Odluke o lokalnim porezima
8.    Donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Bale – Comune di Valle
9.    Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika u 2024. godinu
10.    Donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području općine Bale-Valle 
11.    Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
12.    Donošene Odluke o odabiru najpovoljnije ponude povodom natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale
13.    Donošenje Odluke o redu na pomorskom dobru
14.    Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bale za razdoblje od 2024.-2028. godine
15.    Donošenje Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja San Polo-Colone
16.    Prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
17.    Prijedloga Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2024 do 2026. godine.
18.    Donošenje Odluke o  osnivanju Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle
19.    Donošenje Odluke o izmjeni udjela u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj-Rovigno - Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
20.    Prijedlog II. aneksa Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj Rovigno - Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
21.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Bale - Valle za period 2024.-2028.
22.    Informacija općinskog načelnika o darivanju potrebitih povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
23.    Vijećnička pitanja           

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Šetić