City

Sjednice vijeća

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale - Comune di Valle

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA 
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale 
KLASA/CLASSE: 021-05/24-01/ 
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-24-1 
Bale-Valle, 12.01.2024.

Na temelju članka 70. i 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati u četvrtak dana 18.01.2024. godine u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale, s početkom u 18:30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 17.sjednice
2. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnije ponude povodom natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale
3. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bale za razdoblje od 2024.-2028. godine
4. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle za 2024.godinu
5. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Šetić