City

Sjednice vijeća

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2021. godini

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/22
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-21-1
Bale-Valle,12.07.2021.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
02. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 22.07.2021. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 19,00 sati.

Predlažem
D N E V N I    R E D
   

1. Prihvaćanje zapisnika sa 02.sjednice u 2021.godini
2. Prihvaćanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice 
3. Izvješće o poslanju trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. za 2020. godinu
4. Izvješće o poslanju trgovačkog društva FORT FORNO d.o.o. za 2020. godinu
5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta mladih Općine Bale za 2021. godinu
6. Donošenje Odluke o osnivanju i ustrojstvu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
7. Prijedlog rješenja o imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle za mandatno razdoblje 2021.- 2025. godine,
8. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale za 2021.g. sa projekcijom za 2022.g. i 2023.g. s pripadajućim izmjenama i dopunama Programa
9. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija, opremanje i prenamjena zgrade starog kina u društveni i kulturni centar Bale (zgrada javne namjene)“
10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika u 2021.godini
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale-Comune di Valle
12. Donošenje Zaključka o prijedlogu izbora članova nadzornog odbora MON PERIN d.d.
13. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br.6568/2 k.o.Bale
14. Plan manifestacija za 2021. godinu
15. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom  u vlasništvu Općine Bale- Comune di Valle a razdoblje od 2021. do 2027. godine
16. Vijećnička pitanja
                                         
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Šetić