City

Sjednice vijeća

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/19-01/15
Urbroj: 2171-02-19-1
Bale, 09.04.2019.          

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 18.travnja 2019. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 19,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 1.sjednice Općinskog vijeća u 2019.godini
2. Izvještaj o radu davatelja usluge Komunalni servis d.o.o.
3. Donošenje Odluke o predaji mobilnog reciklažnog dvorišta na upravljanje

4. Donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Bale-Valle
a) Klasa: 320-01/19-01/13 
b) Klasa: 320-01/19-01/14
c) Klasa: 320-01/19-01/16
d) Klasa: 320-01/19-01/17
e) Klasa: 320-01/19-01/19
f) Klasa: 320-01/19-01/20
g) Klasa: 320-01/19-01/21
h) Klasa: 320-01/19-01/22
i) Klasa: 320-01/19-01/23

5. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za prodaju i zamjenu nekretnina
6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
7. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Bale
8. Plan manifestacija za 2019.godinu
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju dječjeg Općinskog vijeća Općine Bale
10. Donošenje Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na području općine Bale za razdoblje 2019.-2022.g.
11. Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona
12. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području  Općine Bale za 2018. godinu 
13. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bale za 2019. godinu
14. Izmjene i dopune Plana zaštite od požara općine Bale
15. Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine bale za 2019.godinu
16. Izvješća o stanju zaštite od požara općine Bale za 2018. godinu
17. Izvješće o radu JVP Rovinj za 2018. godinu
18. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. za 2018. godinu
19. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva FORT FORNO d.o.o. za 2018. godinu
20. Izvješće o radu  načelnika  Općine Bale za razdoblje srpanj – prosinac 2018.
21. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Bale u 2018.godini
22. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od  prirodnih nepogoda Općine Bale-Comune di Valle
23. Usvajanje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području općine Bale za 2019.godinu
24. Informacija o darivanju uskrsnih bonova
25. Vijećnička pitanja

Predsjednik:
Vedran Šetić