City

Sjednice vijeća

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2018. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-01/12
Urbroj: 2171-02-18-1
Bale, 16.03.2018.          

Na temelju članka 12.  i  54.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/09 i 02/13):

SAZIVAM 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 23.ožujka 2018. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 19,00 sati.

Predlažem DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 2.sjednice Općinskog vijeća u 2018.godini
2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Bale za 2017. godinu
5. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale
6. Donošenje Odluke o ustrojavanju  zajedničkog komunalnog i prometnog redarstva
7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o poništenju dijela odluke o najpovoljnijem natjecatelju Klasa: 022-06/18-01/45
8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o poništenju dijela odluke o najpovoljnijem natjecatelju Klasa: 022-06/18-01/46
9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade za pravo građenja
10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskoj čestici u vlasništvu Općine Bale
11. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za osnivanje prava građenja
12. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja
13. Donošenje Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku dodjele  javnih priznanja i počasti Općine Bale
14. Informacija o darivanju uskrsnih bonova
15. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi
16. Plan manifestacija za 2018.godinu
17. Vijećnička pitanja

Napomena: Materijali za točku 4. i 5. dostavit će se naknadno

Predsjednik:
Vedran Šetić