City

Sjednice vijeća

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2020. godini

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA: 021-05/20-01/10
URBROJ: 2171-2-20-1
Bale-Valle, 02.travnja 2020.   
 
Na temelju 
- članka 50. Statuta Općine Bale-Comune di Valle ("Službeni glasnik Općine Bale", broj 01/18 i 01/20), 
- članka 74 Stavka 2. Poslovnika o radu  Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle ("Službeni glasnik Općine Bale 05/18), koji se odnosi na hitno sazivanje Općinskog vijeća iz opravdanih razloga, i 
- uputa Ministarstva uprave o načinu održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, KLASA: 023-01/20-01/114 URBROJ:515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine,  
- u uvjetima epidemiološke situacije u vezi bolesti COVID-19, sukladno odlukama Stožera  civilne zaštite Republike Hrvatske  sazivam 02. sjednicu u 2020.godini

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BALE-COMUNE DI VALLE  

za 03. travnja 2020. godine u 18:00  sati  
Sjednica će se održati na daljinu, izjašnjavanjem vijećnika i ostalih sudionika putem elektroničke pošte a sukladno dostavljenim privremenim PRAVILIMA

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 01.sjednice u 2020.godini
2. Donošenje Odluke o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Općine Bale
3. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina  
4. Donošenje Odluke o odgodi dospijeća poreza na potrošnju 
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 
6. Donošenje Odluke o obročnom plaćanju obveze komunalnog doprinosa 
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 
8. Donošenje Odluka o smanjenju i odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade 
  
Vezano uz aktualnu situaciju širenja COVID-19 virusa, sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, 02. sjednica u 2020.g., hitno sazvana za 02.04.2020. godinu, održat će se na daljinu, izjašnjavanjem vijećnika putem elektroničke pošte sukladno privremenim Pravilima.

Javnost sjednice osigurat će se svim ostalim propisanim i raspoloživim sredstvima, kao što je objava dnevnog  reda s materijalima na općinskim internetskim stranicama, davanjem naknadnih priopćenja, objavom  odluka sa sjednice i drugačije po potrebi. 
 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić, v.r.