City

Sjednice vijeća

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2021. godini

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/53
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-21-1
Bale-Valle,13.10.2021.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
03. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 21.10.2021. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 03.sjednice u 2021.godini
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  Općine Bale za 2021. godinu.
3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale
4. Odluke o prodaji nekretnina
5. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja priobalja San Polo-Colone-Paravia
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti
7. Donošenje Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale
8. Donošenje pročišćenog teksta odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja općine Bale
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnijih  ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Bale-Valle od 26.10.2020. 
10. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
11. Donošenje Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara
12. Donošenje Zaključka o ne korištenju prava nazad kupnje-prvokupa za zgr.č.222 Z k.o. Bale udio ½
13. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja San Polo - Colone
14. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić