City

Sjednice vijeća

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2020. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće - Consiglio comunale
KLASA: 021-05/20-01/20
URBROJ: 2171-2-20-1
Bale-Valle, 11. svibnja 2020.

Na temelju

- članka 50. Statuta Općine Bale-Comune di Valle ("Službeni glasnik Općine Bale", broj 01/18 i 01/20),
- članka 74. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle ("Službeni glasnik Općine Bale 05/18),
- uputa Ministarstva uprave o načinu održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, KLASA: 023-01/20-01/114 URBROJ:515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine,
- u uvjetima epidemiološke situacije u vezi bolesti COVID-19, sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske sazivam 04. sjednicu u 2020.godini

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BALE-COMUNE DI VALLE za

15.svibnja 2020. godine u 18:00 sati

Sjednica će se održati na daljinu, izjašnjavanjem vijećnika i ostalih sudionika putem elektroničke pošte a sukladno dostavljenim privremenim PRAVILIMA

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 03.sjednice u 2020.godini
2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bale za 2019. godinu sa pripadajućim Programima javnih potreba
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
5. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Bale kod OTP banke d.d. Zadar
6. Donošenje Odluke o obustavi obračuna i isplate naknada vijećnicima te članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Bale
7. Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstva od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle za 2019.godinu
8. Informacija Općinskog načelnika o smanjenju plaća uslijed krize uzrokovane epidemijom koronavirusa COVID – 19
9. Vijećnička pitanja 

Vezano uz aktualnu situaciju širenja COVID-19 virusa, sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, 04. sjednica u 2020.g., sazvana za 15.05.2020. godinu, održat će se na daljinu, izjašnjavanjem vijećnika putem elektroničke pošte sukladno privremenim Pravilima. Javnost sjednice osigurat će se svim ostalim propisanim i raspoloživim sredstvima, kao što je objava dnevnog reda s materijalima na općinskim internetskim stranicama, davanjem naknadnih priopćenja, objavom odluka sa sjednice i drugačije po potrebi.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Šetić, v.r.