City

Sjednice vijeća

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2018. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-01/16
Urbroj: 2171-02-18-1
Bale, 09.04.2018.          

Na temelju članka 12.  i  54.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/09 i 02/13):

SAZIVAM
4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 20.travnja 2018. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 19,00 sati.

Predlažem DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 3.sjednice Općinskog vijeća u 2018.godini
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bale za 2017. godinu i Izvješća o izvršenju Programa za 2017. godinu
3. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale
4. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Bale
5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o mjerilima za određivanje plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale
6. Donošenje Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima na području općine Bale
7. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
8. Donošene Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova
9. Donošenje Odluke o zaduženju za realizaciju nabave multifunkcionalnog stroja s nastavcima/priključcima putem financijskog leasinga
10. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za osnivanje prava građenja
11. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
12. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi
13. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva FORT FORNO d.o.o.
14. Izvješće o radu trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. za 2017. godinu
15. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Bale u 2017.godini
16. Vijećnička pitanja

Predsjednik:
Vedran Šetić