City

Sjednice vijeća

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2021. godini

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/61
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-21-1
Bale-Valle,24.11.2021.   

Na temelju članka 70. xi 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
04. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 02.12.2021. godine u Kaštelu Bambo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
D N E V N I    R E D   

1. Prihvaćanje zapisnika sa 03.sjednice u 2021.godini
2. Prijedlog Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2022.g. sa projekcijom za 2023.g. i 2024.g.-1.čitanje
3. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova
4. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za prodaju nekretnina
5. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
6. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Bale-Comune di Valle u 2022.godini
7. Izvješće o radu Općinskog načelnika za siječanj-lipanj 2021.godine
8. Informacija Načelnika o darivanju potrebitih povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
9. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić