City

Sjednice vijeća

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2020. godini

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale
KLASA/CLASSE: 021-05/20-01/
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-20-1
Bale-Valle, 20.srpnja 2020.

Na temelju članka 70. i 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 13.08.2020. godine u Kaštelu Bembo, Catel 1, Bale, sa početkom u 20,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Ostavka vijećnika Enza Silvi te verifikacija mandata zamjenika vijećnika Željka Bilića
2. Prihvaćanje zapisnika sa 04.sjednice u 2020.godini
3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale
4. Donošenje Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina
5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o najpovoljnijim natjecateljima
6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskoj čestici u vlasništvu Općine Bale
7. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi
8. Izvješće o poslanju trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. za 2019. godinu
9. Izvješće o poslanju trgovačkog društva FORT FORNO d.o.o. za 2019. godinu
10. Donošenje Odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području
11. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU Stancije Meneghetti
12. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić, v.r.