City

Sjednice vijeća

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/22-01/02
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-22-1
Bale-Valle, 08.03.2022. 

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
06. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 17.03.2022. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1.    Prihvaćanje zapisnika sa 05.sjednice Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
2.    Donošenje Odluke izmjenama i dopunama UPU Stancije Meneghetti
3.    Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Bale -Valle- 1.čitanje
4.    Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Općine Bale-Comune di Valle i Općine Kalinovac
5.    Donošenje Odluke o sporazumnom raskidu ugovora o kupoprodaji nekretnine
6.    Donošene Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina
7.    Donošenje Odluke o kupnji nekretnine
8.    Donošenju Procijene rizika od velikih nesreća za općinu Bale-Valle
9.    Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području  općine Bale-Valle za 2021. godinu 
10.    Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Bale-Valle za 2022. godinu
11.    Izvješća o stanju zaštite od požara općine Bale-Valle za 2021. godinu
12.    Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine bale za 2022.godinu
13.    Izmjene i dopune Plana zaštite od požara općine Bale-Valle
14.    Vijećnička pitanja                                                                

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić