City

Sjednice vijeća

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale


REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-01/
Urbroj: 2171-02-18-1
Bale, 30.08.2018.          

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 07.rujna 2018. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 19,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 5.sjednice Općinskog vijeća u 2018.godini
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bale za 2018.godinu
3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade za pravo građenja
4. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
5. Donošenje Odluke o djelomičnom poništenju Odluke o prodaji nekretnina Klasa: 021-05/18-01/40, Ur.broj: 2171-02-18-1
6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina
7. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Bale
9. Vijećnička pitanja

Predsjednik:
Vedran Šetić