City

Sjednice vijeća

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/19-01/56
Urbroj: 2171-02-19-1
Bale, 22.studenog 2019.

Na temelju članka 70. i 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale u 2019.

Sjednica će se održati dana 02.12.2019. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 19,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 5.sjednice Općinskog vijeća u 2019.godini
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o gospodarenju nekretninama Općine Bale
3. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na k.č.3337/1 k.o.Bale
4. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale za 2019.g. - 1.čitanje
5. Prijedlog Proračuna Općine Bale za 2020.g. sa projekcijom za 2021.g. i 2022.g. - 1.čitanje
6. Donošenje Odluke o stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Bale
7. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote
8. Donošenje Odluke o prodaji
9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade za pravo građenja
10.Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za kulturu
11.Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale-Comune di Valle
12.Donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova
13.Informacija Načelnika o darivanju potrebitih povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
14.Vijećnička pitanja

Napomena: Materijali za točku 3. i 4. dnevnog reda dostavljeni su 15.11.2019.

Predsjednik: Vedran Šetić