City

Sjednice vijeća

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2020. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale 
KLASA/CLASSE: 021-05/20-01/40
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-20-1
Bale-Valle, 21.09.2020.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 29.09.2020. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale, sa početkom u 19,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 05.sjednice u 2020.godini
2. Prezentacija projekta Centra za nove medije
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bale za 2020. godinu.
4. Prvi izmjene i dopune Proračuna Općine Bale za 2020. godinu.
5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle
6. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle
7. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale
8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale
9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade za pravo građenja
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Opremanje dječjeg igrališta Grote na području općine Bale-Valle“
11. Akcijski plan provedbe Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na području Općine Bale za razdoblje 2019.-2022.g. u okviru akcije „Općina Bale–prijatelj djece“ za 2019. godinu
12. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi
13. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić, v.r.