City

Sjednice vijeća

7. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/22-01/08
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-22-1
Bale-Valle, 23.03.2022. 

Na temelju stavka 2. članka 71. i 74.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
07. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 25.03.2022. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 17,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Predugovora o poslovnoj suradnji 
2.    Donošenje Odluke o kupnji nekretnina     

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Šetić

Molimo vijećnike da prisustvuju sazvanoj sjednici. Eventualnu spriječenost javiti na tel.052/824-303.