City

Sjednice vijeća

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-01/49
Urbroj: 2171-02-18-1
Bale, 22.studenog 2018.          

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):
SAZIVAM
7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale u 2018.

Sjednica će se održati dana 30.11.2018. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 6.sjednice Općinskog vijeća u 2018.godini
2. Donošenje Odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Bale
3. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale za 2018.g.- 1.čitanje
4. Prijedlog Proračuna Općine Bale za 2019.g. sa projekcijom za 2020.g. i 2021.g.-1.čitanje
5. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina
6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
7. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina
8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o najpovoljnijem natjecatelju
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bale
10. Donošenje Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme
11. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi
12. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
13. Donošenje Odluke o prihvaćanju donacije skulpture blaženog Julijana iz Bala Općini Bale
14. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanje kod OTP banke d.d.Zadar
15. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja
16. Donošenje Zaključka o nekorištenju prava nazad kupnje-prvokupa
17. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za uporabu grba Općine Bale
18. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području općine Bale
19. Izvješće o provedbi kredita za sufinanciranje uređenja kuća i okućnica u Općini Bale
20. Izvješće o radu  načelnika  Općine Bale za razdoblje siječanj – lipanj 2018.
21. Vijećnička pitanja

Predsjednik:
Vedran Šetić

Napomena: Materijali za točku 3. i 4. dnevnog reda dostavljeni su 15.11.2018.