City

Sjednice vijeća

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/22-01/
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-22-1
Bale-Valle,12.04.2022.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
08. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 21.04.2022. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1.    Prihvaćanje zapisnika sa 06.sjednice 
2.    Prihvaćanje zapisnika sa 07. izvanredne sjednice 
3.    Donošene Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina
4.    Donošenje Odluke o prodaji nekretnina (okućnica)
5.    Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br.6656/4 k.o.Bale 
6.    Donošenje Odluke o dodjeli općinskih javnih priznanja i počasti za 2021. godinu
7.    Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
8.    Izvješće o poslovanju trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. za 2021. godinu
9.    Izvješće o poslovanju trgovačkog društva FORT FORNO d.o.o. za 2021. godinu
10.    Donošenje Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima općine Bale-Valle
11.    Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti parkiranja na uređenim javnim otvorenim površinama
12.    Vijećnička pitanja                                                                           
                                                                           
PREDSJEDNIK                    
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić