City

Sjednice vijeća

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/22-01/23
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-22-1
Bale-Valle, 05.07.2022.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
09. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 14.07.2022. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 19:30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED
 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 08.sjednice 
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021.godinu sa pripadajućim Programima javnih potreba
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2021.godinu
4. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Bale – Comune di Valle
5. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Bale-Valle
6. Donošenje Odluke o dodjeli javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Bale-Valle
7. Izvještaj o radu Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle za 2021. godinu
8. Izvješće o radu općinskog načelnika za srpanj-prosinac 2021.
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale
10. Donošenje Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Forlanete
11. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Uslužnog centra Bale-Jug i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale 
12. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju nekretnina
13. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Općine Bale i Općine Donji Kraljevec
14. Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstva od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle za 2021.godinu
15. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle za 2022.godinu
16. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
17. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
18. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale-Comune di Valle
19. Plan manifestacija za 2022. godinu
20. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području općine Bale
21. Vijećnička pitanja                                                                                                                                                          


PREDSJEDNIK                    
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić