City

Sjednice vijeća

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale - Comune di Valle

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale 
KLASA/CLASSE: 021-05/24-01/04
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-24-1
Bale-Valle, 19.03.2024.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati u četvrtak dana 28.03.2024. godine u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale,  s početkom u 18:30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 18.sjednice
2. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu dozvole na pomorskom dobru
3. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju nekretnina
4. Donošenje Odluke o dodjeli općinskih javnih priznanja i počasti za 2023. godinu
5. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle
6. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu projekta Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane prometnice NC007 St. Cernbieco – Ž5096
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale-Comune di Valle
8. Izvješće o radu Davatelja javne usluge za 2023. godinu na području općine Bale – Valle
9. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Bale u 2023.godini
10. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od  prirodnih nepogoda Općine Bale-Comune di Valle
11. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Bale za 2024. godinu
12. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana zaštite od požara općine Bale
13. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području  općine Bale-Valle za 2023. godinu
14. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Bale-Valle za 2024. godinu
15. Izvješća o stanju zaštite od požara općine Bale-Valle za 2023. godinu
16. Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine Bale-Valle za 2024.godinu
17. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Bale – Comune di Valle u području prirodnih nepogoda
18. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općine Bale – Comune di Valle u 2023.godini
19. Vijećnička pitanja          

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Šetić, v.r.

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale - Comune di Valle

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA 
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale 
KLASA/CLASSE: 021-05/24-01/ 
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-24-1 
Bale-Valle, 12.01.2024.

Na temelju članka 70. i 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati u četvrtak dana 18.01.2024. godine u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale, s početkom u 18:30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 17.sjednice
2. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnije ponude povodom natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale
3. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bale za razdoblje od 2024.-2028. godine
4. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle za 2024.godinu
5. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Šetić

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale - Comune di Valle

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA 
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/23-01/45
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-23-1
Bale-Valle, 02.12.2023.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati u četvrtak dana 14.12.2023. godine u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale, s početkom u 18:30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1.    Prihvaćanje zapisnika sa 16.sjednice 
2.    Plan rada i financijski plan poslovanja trgovačkog društva Forlanette d.o.o. za 2024.godinu
3.    Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2023.godinu sa pripadajućim izmjenama i dopunama Programa
4.    Prijedlog Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2024.godinu sa projekcijom za 2025. i 2026.godinu sa pripadajućim Programima
5.    Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Bale za 2024.godinu
6.    Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu u Općini Bale- Comune di Valle
7.    Donošenje Odluke o lokalnim porezima
8.    Donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Bale – Comune di Valle
9.    Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika u 2024. godinu
10.    Donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području općine Bale-Valle 
11.    Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
12.    Donošene Odluke o odabiru najpovoljnije ponude povodom natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale
13.    Donošenje Odluke o redu na pomorskom dobru
14.    Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bale za razdoblje od 2024.-2028. godine
15.    Donošenje Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja San Polo-Colone
16.    Prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
17.    Prijedloga Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2024 do 2026. godine.
18.    Donošenje Odluke o  osnivanju Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle
19.    Donošenje Odluke o izmjeni udjela u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj-Rovigno - Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
20.    Prijedlog II. aneksa Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj Rovigno - Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
21.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Bale - Valle za period 2024.-2028.
22.    Informacija općinskog načelnika o darivanju potrebitih povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
23.    Vijećnička pitanja           

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Šetić

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale - Comune di Valle

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA 
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/23-01/36
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-23-1
Bale-Valle, 29.09.2023.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati u četvrtak dana 05.10.2023. godine u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale,  s početkom u 18:30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 15.sjednice 
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bale za 2023. godinu s izvješćima Programa javnih potreba
3. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Bale za III. kvartal 2023
4. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina
5. Donošenje Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina
6. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 6562/1 k.o.Bale 
7. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bale
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnijih  ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Bale-Valle od 14.11.2022.
10.    Izvješće o radu  općinskog načelnika Općine Bale-Comune di Valle za razdoblje siječanj – lipanj 2023.
11.    Donošenje Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za područje općine Bale-Valle
12.    Donošenje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje općine Bale-Valle
13.    Vijećnička pitanja                                                                                       

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić
 

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale - Comune di Valle

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA 
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/23-01/31
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-23-1
Bale-Valle, 30.06.2023.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 10.07.2023. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 19,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1.    Prihvaćanje zapisnika sa 14.sjednice 
2.    Prijedlog Prvih  Izmjena i dopuna Proračuna  Općine Bale za 2023. godinu s prvim Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba
3.    Donošene Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju nekretnina
4.    Donošenje Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina
5.    Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br.6535/4 k.o.Bale 
6.    Donošenje Odluke o najpovoljnijim ponuditeljima za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Bale radi izgradnje obiteljske kuće
7.    Donošenje Odluke o prihvaćanju namjenske donacije
8.    Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističkog punkta Skvačota
9.    Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić
 

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale - Comune di Valle

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA 
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/23-01/15
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-23-1
Bale-Valle, 05.04.2023.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 13.04.2023. godine u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 13.sjednice 
2. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. za 2022. godinu
3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva FORT FORNO d.o.o. za 2022. godinu
4. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Bale za 2022. godinu
5. Izvješće o radu Davatelja javne usluge za 2022. godinu na području općine Bale – Valle
6. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Bale-Comune di Valle za razdoblje srpanj – prosinac 2022.
7. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u proračunu Općine Bale-Comune di Valle za mjesec prosinac 2022. godine
8. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022.godinu sa pripadajućim Programima javnih potreba
9. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2022.godinu
10. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju nekretnina
11. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na drugom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Bale-Valle
12. Plan davanja koncesija na području općine Bale-Valle za 2023. godinu
13. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Bale-Valle
14. Donošenje Odluke o dodjeli općinskih javnih priznanja i počasti za 2022. godinu
15. Vijećnička pitanja                                                                                                                                                          

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA 
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/23-01/02
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-23-1
Bale-Valle, 27.02.2023.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 09. ožujka 2023. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

  
1.    Prihvaćanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
2.    Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote
3.    Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „San Polo - Colone“
4.    Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
5.    Donošene Odluke o odabiru najpovoljnije ponude povodom natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale
6.    Donošenje Odluke o donošenju demografskih mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji
7.    Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaj za osnivanje prava građenja za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji
8.    Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
9.    Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu
10.    Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
11.    Donošenje Odluke o dopuni Odluke o plaći i drugim pravima Načelnika i njegovog zamjenika iz radnog odnosa
12.    Donošenje Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
13.    Donošenje Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima o dopuni Odluke za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale-Comune di Valle
14.    Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstva od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle za 2022.godinu
15.    Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle za 2023.godinu
16.    Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području  općine Bale-Valle za 2022. godinu 
17.    Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Bale-Valle za 2023. godinu
18.    Izvješća o stanju zaštite od požara općine Bale-Valle za 2022. godinu
19.    Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine Bale-Valle za 2023.godinu
20.    Donošenje Odluke  o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara
21.    Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Bale-Valle za 2023. godinu
22.    Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić
 

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/22-01/53
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-22-1
Bale-Valle, 09.12.2022.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 16.12.2022. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
2. Prihvaćanje zapisnika sa 11. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
3. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2022.godinu sa pripadajućim izmjenama i dopunama Programa
4. Prijedlog Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2023.godinu sa projekcijom za 2024. i 2025.godinu sa pripadajućim Programima
5. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Bale za 2023.godinu
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika u 2023. godinu
7. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova
8. Donošenje Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina
9. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnije ponude povodom natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale
10. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za osnivanje prava građenja
11. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja TP Carsi
12.    Plan rada i financijski plan poslovanja trgovačkog društva Forlanette d.o.o. za 2023.godinu
13.    Program rada Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle za 2023. godinu
14.    Informacija Načelnika o darivanju potrebitih povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
15.    Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić
 

11. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
KLASA/CLASSE: 021-05/22-01/51
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-22-1
Bale-Valle, 07.11.2022. 

Na temelju stavka 2. članka 71. i 74.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
11. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 10.11.2022. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1.    Donošenje Zaključka o sklapanju sudske nagodbe 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
Vedran Šetić

Molimo vijećnike da prisustvuju sazvanoj sjednici. Eventualnu spriječenost javiti na tel.052/824-303.
 

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/22-01/45
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-22-1
Bale-Valle, 05.10.2022.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 11.10.2022. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18:00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1.    Prezentacija Turističkog područja Skvačota
2.    Prihvaćanje zapisnika sa 09.sjednice Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
3.    Donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna  Općine Bale za 2022. godinu.
4.    Donošenje Prvih  Izmjena i dopuna Proračuna  Općine Bale za 2022. godinu s izmjenama i dopunama pripadajućih Programa
5.     Donošenje Odluke  o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale
6.    Donošenje Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Bale
7.    Donošenje Odluke o kupnji nekretnina
8.    Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Bale
9.    Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
10.    Izvješće o radu općinskog načelnika za siječanj-lipanj 2022.
11.    Razmatranje zahtjeva Ane Grabovac za isplatu novčane naknade za rođenje djeteta
12.    Vijećnička pitanja                                                                                                                                                          

PREDSJEDNIK                    
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić
 

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/22-01/23
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-22-1
Bale-Valle, 05.07.2022.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
09. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 14.07.2022. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 19:30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED
 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 08.sjednice 
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021.godinu sa pripadajućim Programima javnih potreba
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2021.godinu
4. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Bale – Comune di Valle
5. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Bale-Valle
6. Donošenje Odluke o dodjeli javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Bale-Valle
7. Izvještaj o radu Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle za 2021. godinu
8. Izvješće o radu općinskog načelnika za srpanj-prosinac 2021.
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale
10. Donošenje Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Forlanete
11. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Uslužnog centra Bale-Jug i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale 
12. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju nekretnina
13. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Općine Bale i Općine Donji Kraljevec
14. Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstva od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle za 2021.godinu
15. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle za 2022.godinu
16. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
17. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
18. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale-Comune di Valle
19. Plan manifestacija za 2022. godinu
20. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području općine Bale
21. Vijećnička pitanja                                                                                                                                                          


PREDSJEDNIK                    
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/22-01/
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-22-1
Bale-Valle,12.04.2022.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
08. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 21.04.2022. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1.    Prihvaćanje zapisnika sa 06.sjednice 
2.    Prihvaćanje zapisnika sa 07. izvanredne sjednice 
3.    Donošene Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina
4.    Donošenje Odluke o prodaji nekretnina (okućnica)
5.    Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br.6656/4 k.o.Bale 
6.    Donošenje Odluke o dodjeli općinskih javnih priznanja i počasti za 2021. godinu
7.    Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
8.    Izvješće o poslovanju trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. za 2021. godinu
9.    Izvješće o poslovanju trgovačkog društva FORT FORNO d.o.o. za 2021. godinu
10.    Donošenje Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima općine Bale-Valle
11.    Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti parkiranja na uređenim javnim otvorenim površinama
12.    Vijećnička pitanja                                                                           
                                                                           
PREDSJEDNIK                    
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić
 

7. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/22-01/08
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-22-1
Bale-Valle, 23.03.2022. 

Na temelju stavka 2. članka 71. i 74.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
07. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 25.03.2022. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 17,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Predugovora o poslovnoj suradnji 
2.    Donošenje Odluke o kupnji nekretnina     

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Šetić

Molimo vijećnike da prisustvuju sazvanoj sjednici. Eventualnu spriječenost javiti na tel.052/824-303.

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/22-01/02
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-22-1
Bale-Valle, 08.03.2022. 

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
06. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 17.03.2022. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1.    Prihvaćanje zapisnika sa 05.sjednice Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
2.    Donošenje Odluke izmjenama i dopunama UPU Stancije Meneghetti
3.    Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Bale -Valle- 1.čitanje
4.    Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Općine Bale-Comune di Valle i Općine Kalinovac
5.    Donošenje Odluke o sporazumnom raskidu ugovora o kupoprodaji nekretnine
6.    Donošene Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina
7.    Donošenje Odluke o kupnji nekretnine
8.    Donošenju Procijene rizika od velikih nesreća za općinu Bale-Valle
9.    Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području  općine Bale-Valle za 2021. godinu 
10.    Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Bale-Valle za 2022. godinu
11.    Izvješća o stanju zaštite od požara općine Bale-Valle za 2021. godinu
12.    Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine bale za 2022.godinu
13.    Izmjene i dopune Plana zaštite od požara općine Bale-Valle
14.    Vijećnička pitanja                                                                

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić
 

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2021. godini

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/67
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-21-1
Bale-Valle,14.12.2021.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
05. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 21.12.2021. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,00 sati.

Predlažem
Dnevni red

 
1. Prihvaćanje zapisnika sa 04.sjednice u 2021.godini
2. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2021.godinu sa pripadajućim izmjenama i dopunama Programa
3. Prijedlog Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2022.godinu sa projekcijom za 2023. i 2024.godinu sa pripadajućim Programima
4. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Bale za 2022.godinu
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika u 2022. godini
6. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama DPU područja Grote
7. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina
8. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine
9. Plan rada i financijski plan poslovanja trgovačkog društva Forlanette d.o.o. za 2022.godinu
10. Program rada Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle za 2022. godinu
11. Donošenje Odluke o prihvaćanju donacije
12. Vijećnička pitanja

PODPREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dea Lordanić
 

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2021. godini

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/61
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-21-1
Bale-Valle,24.11.2021.   

Na temelju članka 70. xi 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
04. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 02.12.2021. godine u Kaštelu Bambo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
D N E V N I    R E D   

1. Prihvaćanje zapisnika sa 03.sjednice u 2021.godini
2. Prijedlog Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2022.g. sa projekcijom za 2023.g. i 2024.g.-1.čitanje
3. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova
4. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za prodaju nekretnina
5. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
6. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Bale-Comune di Valle u 2022.godini
7. Izvješće o radu Općinskog načelnika za siječanj-lipanj 2021.godine
8. Informacija Načelnika o darivanju potrebitih povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
9. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić
 

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2021. godini

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/53
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-21-1
Bale-Valle,13.10.2021.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
03. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 21.10.2021. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 03.sjednice u 2021.godini
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  Općine Bale za 2021. godinu.
3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale
4. Odluke o prodaji nekretnina
5. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja priobalja San Polo-Colone-Paravia
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti
7. Donošenje Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale
8. Donošenje pročišćenog teksta odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja općine Bale
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnijih  ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Bale-Valle od 26.10.2020. 
10. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
11. Donošenje Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara
12. Donošenje Zaključka o ne korištenju prava nazad kupnje-prvokupa za zgr.č.222 Z k.o. Bale udio ½
13. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja San Polo - Colone
14. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić
 

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2021. godini

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/22
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-21-1
Bale-Valle,12.07.2021.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
02. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 22.07.2021. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 19,00 sati.

Predlažem
D N E V N I    R E D
   

1. Prihvaćanje zapisnika sa 02.sjednice u 2021.godini
2. Prihvaćanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice 
3. Izvješće o poslanju trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. za 2020. godinu
4. Izvješće o poslanju trgovačkog društva FORT FORNO d.o.o. za 2020. godinu
5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta mladih Općine Bale za 2021. godinu
6. Donošenje Odluke o osnivanju i ustrojstvu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
7. Prijedlog rješenja o imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle za mandatno razdoblje 2021.- 2025. godine,
8. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale za 2021.g. sa projekcijom za 2022.g. i 2023.g. s pripadajućim izmjenama i dopunama Programa
9. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija, opremanje i prenamjena zgrade starog kina u društveni i kulturni centar Bale (zgrada javne namjene)“
10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika u 2021.godini
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale-Comune di Valle
12. Donošenje Zaključka o prijedlogu izbora članova nadzornog odbora MON PERIN d.d.
13. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br.6568/2 k.o.Bale
14. Plan manifestacija za 2021. godinu
15. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom  u vlasništvu Općine Bale- Comune di Valle a razdoblje od 2021. do 2027. godine
16. Vijećnička pitanja
                                         
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Šetić

 

Poziv - konstituirajuća sjednica OV Općine Bale-Valle 2021


REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL- ASSESSORATO UNIFICATO
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/21
UR.BROJ/NUMPROT: 2171-02-21-1

Bale-Valle, 27.05. 2021.

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" br. 144/12, 121/16 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) i članka 2. stavka 3. i 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale Comune di Valle ( Službeni glasnik Općine Bale br.05/18 i 02/21) sazivam  

Prvu, konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Valle
za srijedu 02.lipnja 2021. godine u 19,00 sati 
u Općinskoj vijećnici, Bale, Trg Tomaso Bembo 1


sa sljedećim 
DNEVNIM REDOM

1. Utvrđivanje kvoruma
2. Izbor Mandatne komisije
3. Izvješće Mandatne komisije, verifikacija mandata članova Općinskog vijeća te utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom
4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća
5. Izbor Komisije za izbor i imenovanja 
6. Izbor predsjednika i podpredsjednika Općinskog vijeća
7. Svečana prisega Načelnika i zamjenika Načelnika iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine
8. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bale
9. Izmjene i dopune Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima


Pozivam vijećnike koji su u Općinsko vijeće Općine Bale-Valle izabrani na lokalnim izborima od 16. svibnja 2021. godine, sukladno objavi Općinskog izbornog povjerenstva Općine Bale-Valle o utvrđivanju Konačnih rezultata izbora za članove Općinskog vijeća, da se odazovu pozivu na konstituirajuću sjednicu. 
U slučaju spriječenosti dolaska, molimo vijećnike da o tome izvijeste gđu Martinu Poropat na broj telefona 824-303.

PROČELNICA
Irina Gobbato, spec.publ.admin.