City

Sjednice vijeća

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2021. godini

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/61
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-21-1
Bale-Valle,24.11.2021.   

Na temelju članka 70. xi 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
04. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 02.12.2021. godine u Kaštelu Bambo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
D N E V N I    R E D   

1. Prihvaćanje zapisnika sa 03.sjednice u 2021.godini
2. Prijedlog Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2022.g. sa projekcijom za 2023.g. i 2024.g.-1.čitanje
3. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova
4. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za prodaju nekretnina
5. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
6. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Bale-Comune di Valle u 2022.godini
7. Izvješće o radu Općinskog načelnika za siječanj-lipanj 2021.godine
8. Informacija Načelnika o darivanju potrebitih povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
9. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić
 

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2021. godini

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/53
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-21-1
Bale-Valle,13.10.2021.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
03. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 21.10.2021. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 03.sjednice u 2021.godini
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  Općine Bale za 2021. godinu.
3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale
4. Odluke o prodaji nekretnina
5. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja priobalja San Polo-Colone-Paravia
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti
7. Donošenje Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale
8. Donošenje pročišćenog teksta odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja općine Bale
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnijih  ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Bale-Valle od 26.10.2020. 
10. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
11. Donošenje Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara
12. Donošenje Zaključka o ne korištenju prava nazad kupnje-prvokupa za zgr.č.222 Z k.o. Bale udio ½
13. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja San Polo - Colone
14. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić
 

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2021. godini

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/22
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-21-1
Bale-Valle,12.07.2021.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
02. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 22.07.2021. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 19,00 sati.

Predlažem
D N E V N I    R E D
   

1. Prihvaćanje zapisnika sa 02.sjednice u 2021.godini
2. Prihvaćanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice 
3. Izvješće o poslanju trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. za 2020. godinu
4. Izvješće o poslanju trgovačkog društva FORT FORNO d.o.o. za 2020. godinu
5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta mladih Općine Bale za 2021. godinu
6. Donošenje Odluke o osnivanju i ustrojstvu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
7. Prijedlog rješenja o imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle za mandatno razdoblje 2021.- 2025. godine,
8. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale za 2021.g. sa projekcijom za 2022.g. i 2023.g. s pripadajućim izmjenama i dopunama Programa
9. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija, opremanje i prenamjena zgrade starog kina u društveni i kulturni centar Bale (zgrada javne namjene)“
10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika u 2021.godini
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale-Comune di Valle
12. Donošenje Zaključka o prijedlogu izbora članova nadzornog odbora MON PERIN d.d.
13. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br.6568/2 k.o.Bale
14. Plan manifestacija za 2021. godinu
15. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom  u vlasništvu Općine Bale- Comune di Valle a razdoblje od 2021. do 2027. godine
16. Vijećnička pitanja
                                         
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Šetić

 

Poziv - konstituirajuća sjednica OV Općine Bale-Valle 2021


REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL- ASSESSORATO UNIFICATO
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/21
UR.BROJ/NUMPROT: 2171-02-21-1

Bale-Valle, 27.05. 2021.

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" br. 144/12, 121/16 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) i članka 2. stavka 3. i 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale Comune di Valle ( Službeni glasnik Općine Bale br.05/18 i 02/21) sazivam  

Prvu, konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Valle
za srijedu 02.lipnja 2021. godine u 19,00 sati 
u Općinskoj vijećnici, Bale, Trg Tomaso Bembo 1


sa sljedećim 
DNEVNIM REDOM

1. Utvrđivanje kvoruma
2. Izbor Mandatne komisije
3. Izvješće Mandatne komisije, verifikacija mandata članova Općinskog vijeća te utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom
4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća
5. Izbor Komisije za izbor i imenovanja 
6. Izbor predsjednika i podpredsjednika Općinskog vijeća
7. Svečana prisega Načelnika i zamjenika Načelnika iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine
8. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bale
9. Izmjene i dopune Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima


Pozivam vijećnike koji su u Općinsko vijeće Općine Bale-Valle izabrani na lokalnim izborima od 16. svibnja 2021. godine, sukladno objavi Općinskog izbornog povjerenstva Općine Bale-Valle o utvrđivanju Konačnih rezultata izbora za članove Općinskog vijeća, da se odazovu pozivu na konstituirajuću sjednicu. 
U slučaju spriječenosti dolaska, molimo vijećnike da o tome izvijeste gđu Martinu Poropat na broj telefona 824-303.

PROČELNICA
Irina Gobbato, spec.publ.admin.