City

Sjednice vijeća

Poziv - konstituirajuća sjednica OV Općine Bale-Valle 2021


REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL- ASSESSORATO UNIFICATO
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/21
UR.BROJ/NUMPROT: 2171-02-21-1

Bale-Valle, 27.05. 2021.

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" br. 144/12, 121/16 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) i članka 2. stavka 3. i 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale Comune di Valle ( Službeni glasnik Općine Bale br.05/18 i 02/21) sazivam  

Prvu, konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Valle
za srijedu 02.lipnja 2021. godine u 19,00 sati 
u Općinskoj vijećnici, Bale, Trg Tomaso Bembo 1


sa sljedećim 
DNEVNIM REDOM

1. Utvrđivanje kvoruma
2. Izbor Mandatne komisije
3. Izvješće Mandatne komisije, verifikacija mandata članova Općinskog vijeća te utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom
4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća
5. Izbor Komisije za izbor i imenovanja 
6. Izbor predsjednika i podpredsjednika Općinskog vijeća
7. Svečana prisega Načelnika i zamjenika Načelnika iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine
8. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bale
9. Izmjene i dopune Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima


Pozivam vijećnike koji su u Općinsko vijeće Općine Bale-Valle izabrani na lokalnim izborima od 16. svibnja 2021. godine, sukladno objavi Općinskog izbornog povjerenstva Općine Bale-Valle o utvrđivanju Konačnih rezultata izbora za članove Općinskog vijeća, da se odazovu pozivu na konstituirajuću sjednicu. 
U slučaju spriječenosti dolaska, molimo vijećnike da o tome izvijeste gđu Martinu Poropat na broj telefona 824-303.

PROČELNICA
Irina Gobbato, spec.publ.admin.