City

Oglasna ploča

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale

19.04.2015

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/15-01/
Urbroj: 2171-02-15-1
Bale, 17.03. 2015.g.            
 
Na temelju članka 12.  i  54.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/09 i 02/13):

SAZIVAM
2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale  

Sjednica će se održati dana 24.03.2015. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati.
Predlažem


DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 1.sjednice Općinskog vijeća
2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o najpovoljnijem natjecatelju za pravo gradnje
5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskoj čestici u vlasništvu Općine Bale
6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Bale
7. Donošenje Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja općine Bale sa Zakonom o prostornom uređenju
8. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Bale za 2014. godinu
9. Izvještaj o radu Vlastitog pogona za 2014.godinu
10. Izvještaj o radu trgovačkog društva Forlanette za 2014. godinu
11. Plan rada trgovačkog društva Forlanette za 2015. godinu
12. Informacija o darivanju uskrsnih bonova
13. Vijećnička pitanja  

Predsjednik:
Vedran Šetić