Obavijesti

OBAVIJEST DOBAVLJAČIMA OPĆINE BALE

Općina Bale Valle

Općina Bale  od 1. srpnja 2019. godine ima obvezu zaprimanja  računa  isključivo u elektroničkom obliku i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i male nabave, te nabave  putem narudžbenica.

Naime, Općina Bale, kao javni naručitelj, obveznik je primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa (NN 94/2018), koji je propisao obvezu zaprimanja i izdavanja e-računa u postupcima javne nabave,...

Obavijest

Općina Bale Valle

Od 15.06. do 15.09. počinje naplata parkirališta: Val de Godena, Trg La Musa i Grote. Svim građanima kao i domaćim te inozemnim posjetiteljima od ove godine omogućeno je brže i  povoljnije plaćanje parkiranja odnosno satnih parkirnih karti, i to putem besplatne PayDo mobilne i web aplikacije. Forlanette  d.o.o. od ovog ljeta omogućava svim korisnicima novu, besplatnu uslugu, kojom mogućnost korištenja parkinga postaje još jednostavnije i...

Oglas za prijam u službu namještenika u Jedinstveni upravni odjel - služba Vlastiti pogon Općine Bale

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bale raspisuje

OGLAS
za prijam u službu namještenika u Jedinstveni upravni odjel- služba Vlastiti pogon Općine Bale

1. komunalnog radnika III – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme do najduže 6 (slovima: šest)  mjeseci,  uz obvezni probni rad od...

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
OPĆINSKO VIJEĆE-CONSIGLIO COMUNALE
KLASA/CLASSE: 021-05/19-01/29
URBROJ/NUMPROT: 2171-02-19-1
Bale-Valle, 21.05.2019.          

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 31. svibnja 2019. godine u sjedištu...

Stranica 2 od ukupno 33 stranica  < 1 2 3 4 >  Last ›